FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Kursansvarig
Kunskapsboken

Beskrivning

I Sverige gäller FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och påverkar dig som arbetar inom LSS, HVB, assistans samt vård och omsorg.

Konventionen syftar till att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för personer med funktionsnedsättning. Efter avslutad kurs har du ökad kunskap om konventionens syfte, innehåll, uppbyggnad och användningsområden samt definitionen av funktionsnedsättning respektive funktionshinder. Genom konkreta exempel kopplas konventionen till ditt dagliga arbete.

Rekommendationen är att medarbetare återcertifieras på utbildningen minst vartannat år.

Tidsåtgång: 29 minuter.

Innehåll

  • Konventionens innehåll
  • Etik och ansvar
  • Konventionen i svensk lagstiftning
  • Tillämpning i praktiken
Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: